Innholdsfortegnelse

Om Norsk Kjernekraft AS

Norsk Kjernekraft AS består av dedikerte kolleger med variert bakgrunn og høy kompetanse innen kjernefysikk, kjernekjemi, sikkerhet og petroleumsindustrien. Sammen med eiere som har lang erfaring fra ulik industri og aktivt eierskap er Norsk Kjernekraft AS et høykompetent, teknologisk ledende og fleksibelt energiselskap.

Bakgrunn

Historien om Norsk Kjernekraft går tilbake til sommeren 2022 (15.07.), da selskapet ble etablert av M Vest-gruppen som har hovedsete i Bergen. Trond Mohn og Lars Moldestad er de største eierne. Etter flere år med analyser, var tiden moden for å starte et selskap med målsetning om å bygge og drifte små, modulære kjernekraftverk. Norge skal de neste tiårene fase ut fossil energi, noe som blir svært kraftkrevende. Elektrifisering av samfunnet blir vanskelig eller umulig uten solid grunnlast fra for eksempel kjernekraft. Selskapet har informert Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om sine planer.

Visjon og strategi

Vi skal gjøre energi enkelt og sikre alle ren og pålitelig energi til overkommelig pris

Vi skal identifisere egnede områder for små, modulære kjernekraftverk (SMR) i samarbeid med kraftkrevende industri. Vi skal utarbeide konsesjonssøknader i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale standarder. Vi skal følge IAEA sin tilnærming for milepæler, og fokusere på det som skaper verdi i tidligfase. Finansiering skal skje i samarbeid med kapitalsterk industri og solide finansielle aktører.

ESG: Selskapet skal drive sin virksomhet på en måte som minimerer fotavtrykk på klima og miljø, og skal spesifikt ligge i forkant når det gjelder reduksjon av utslipp til luft og vann. ESG skal være sentralt i den daglige virksomhet.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en bærebjelke i Norsk Kjernekraft AS sin virksomhet. Vi jobber hver dag for å maksimere selskapets samfunnsøkonomiske bidrag, gjennom å skape arbeidsplasser, bidra til nyvinning og en bærekraftig verdiskaping. Selskapet skal bidra konstruktivt i samfunnsdebatten knyttet til det grønne skiftet.

Vi etterlever rettferdig konkurranse, transparente prosesser og fokus på god oppførsel i alle deler av vår virksomhet.

Studie

Dette er første versjon av en innledende mulighetsstudie for kjernekraft i Norge. Norsk Kjernekraft AS har gjennomført utredningen på egenhånd, basert på en veileder fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). IAEA omtaler 19 temaer som må ivaretas når et land vurderer å ta i bruk kjernekraft for første gang, og når det eventuelt bygger kjernekraftverk. Utredningen omtaler disse temaene og vurderer hvordan Norge ligger an innenfor hvert tema.

Norge har et svært godt utgangspunkt for å ta i bruk kjernekraft. Den fremste enkeltutfordringen er i dag politisk. Formidling av fakta og konkrete konsekvensutredninger vil bidra til å fremskaffe beslutningsgrunnlag som kan muliggjøre gode politiske beslutninger.

Teamet

Jonny Hesthammer

Administrerende Direktør

Jonny Hesthammer er administrerende direktør og styremedlem i Norsk Kjernekraft AS, og er utdannet geolog/geofysiker fra Bergen (B.Sc. og PhD) og Vancouver (M.Sc.).  Han har mer enn 30 års erfaring fra oljeindustrien og har vært med å starte flere oljeselskaper i Bergensregionen i tillegg til å være gründer av Norsk Kjernekraft. I tillegg har Hesthammer i mange år hatt et engasjement som professor i geologi og geofysikk ved Universitetet i Bergen hvor han har publisert en rekke vitenskapelige artikler. Hesthammer har skrevet en rekke kronikker om oljeindustriens rolle i det grønne skiftet.

SUNNIVA ROSE

Kommunikasjonsdirektør

Sunniva Rose er kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS og en av gründerne. Hun har doktorgrad i Kjerne- og energifysikk. Hun har mange år erfaring som forsker og hun har holdt mange foredrag innenfor kjernekraft/kjernefysikk. Hun er også forfatter av boken: Vi er stjernestøv – kjernefysikk for folk flest. Sunniva er aktiv i klima- og energidebatten, og har skrevet en rekke kronikker i flere av landets aviser om temaene.

STEFFEN SÆLE

Sjefsingeniør

Steffen Oliver Sæle er sjefsingeniør i Norsk Kjernekraft AS og en av gründerne. Han er utdannet sivilingeniør (M.Sc ) og har bred erfaring innen risiko- og sikkerhetstekniske analyser for industri, bygningsbransjen og infrastruktur. Steffen var også en av initiativtakerne til selskapet og mener moderne kjernekraft må tas i bruk i Norge dersom vi skal komme oss igjennom det grønne skiftet som et trygt og robust samfunn.

Håvard Kristiansen

Operasjonsdirektør (COO)

Håvard Kristiansen er operasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS og en av gründerne.  Han har tidligere jobbet i Norsk Nukleær Dekommisjonering, med blant annet utredning og utvikling av løsninger for håndtering av radioaktivt avfall og dokumentasjon av sikkerheten ved de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden og Himdalen. Han har en mastergrad i kjernekjemi, og har tidligere jobbet som stipendiat ved Universitetet i Oslo og som overingeniør innen farlig avfall i Renovasjonsetaten i Oslo.

Øyvind Aas-Hansen

Bærekraftsdirektør (CSO)

Tlf. 980 46 230, oyvind.aas.hansen@norskkjernekraft.com

Øyvind Aas-Hansen er «kjernekar» / bærekraftsdirektør i Norsk Kjernekraft AS. Han har doktorgrad i arktisk og akvatisk biologi (fysiologi og økotoksikologi), 10 års bakgrunn som forsker i Nofima AS og 9 års bakgrunn som seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), avdeling for kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet ved Framsenteret i Tromsø. Øyvinds hovedansvar i DSA var innen forebygging, beredskap og respons mot atomhendelser nasjonalt og internasjonalt, og da særlig knyttet til reaktorer av SMR-størrelse i maritimt miljø. Han hadde også ansvar for planlegging og deltakelse i atomøvelser nasjonalt og internasjonalt, ledet kunnskapsprosjekter og deltok i forskningsprosjekter knyttet til radioaktivitet i arktisk miljø, samarbeidet med strålevern- og beredskapsmyndigheter i andre land og det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), og ledet den internasjonale ekspertgruppen for radioaktivitet under Arktisk Råds EPPR-arbeidsgruppe. Øyvind begynte i Norsk Kjernekraft AS i august 2023.

Styret

Jonny Hesthammer

Styremedlem

Susanne Møgster Sperrevik

Styremedlem

Susanne Møgster Sperrevik har mer enn 20 års erfaring fra oljeindustrien og har vært med å starte og bygge opp flere oljeselskaper i Bergensregionen. I tillegg har Sperrevik i mange år vært ansatt i operatørselskaper som Norsk Hydro, Statoil og Rocksource. Hun har også publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Sperrevik er utdannet geolog fra Bergen (Cand. Scient og Dr. Scient) og har i tillegg tatt videreutdanning hos BI/NHH i ledelse og styrearbeid.

Åse Skålnes Strømme

Styremedlem

Åse er leder for produksjon og KHMS (Kvalitet, helse, miljø, sikkerherhet) i M Vest Energy AS. Hun har nærmere 25 års erfaring fra oljeindustrien og tidligere bakgrunn fra Equinor (Hydro og Statoil), der hun har hatt ulike stillinger innenfor reservoar, feltutvikling og produksjon.

Åse er utdannet ingeniør i kontruksjonsteknikk fra høyskolen i Ålesund og geolog (Cand Scient) fra universitet i Bergen. Hun har i tillegg videreutdanning i teknologiledelse fra NHH/NTNU.

Christian Tveit

Styremedlem

Christian Tveit er finansdirektør i M Vest Energy AS og har over 15 års erfaring innen regnskap og skatt. Han var med på eiersiden da selskapet han jobbet for ble kjøpt opp av PricewaterhouseCoopers i 2012.

Christian har jobbet med regnskap og skatt i oljeindustrien siden 2015. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI med fordypning i finans, samt en MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole.

Samarbeid med kommuner og bedrifter

For Norsk Kjernekraft AS er det en forutsetning at utredning av mulig kjernekraftverk i en kommune er godt forankret hos innbyggere og politisk ledelse, og har derfor åpne og transparente prosesser for dette. Vi ønsker også å få store lokale/regionale bedrifter eller energiselskaper med på laget, slik som vi eksempelvis har gjort for Halden Kjernekraft AS (se www.haldenkjernekraft.no)

Nedenfor er noen sentrale dokumenter som beskriver samarbeidet med kommuner og bedrifter:

Generisk samarbeidsavtale med kommuner

Norsk Kjernekraft AS – Samarbeid med kommuner

Aksjonæravtale for SPV

Samarbeidspartnere

Institutt for energiteknikk

IFE og Norsk Kjernekraft har inngått en samarbeidsavtale, hvor IFE blant annet kan bidra med:

•Kapitalisering av Norges eksisterende nukleære kompetanse

•Opplæring av operatører

•Bistår med kunnskap og kompetanse

Apollo Plus

•Lang erfaring med regulativer og sikkerhet

•Engasjert av anerkjente aktører som IAEA, NEA, Foratom og EU-kommisjonen

•Aksjonær i Norsk Kjernekraft