Om Norsk Kjernekraft AS

Hvorfor Norsk Kjernekraft AS

Norsk Kjernekraft AS er startet fordi tiden er moden for kjernekraft i Norge. Vi kommer til å trenge svært mye strøm i årene som kommer, og kjernekraft har klare fordeler når det gjelder økonomi, klima, helse, natur og miljø. Det har også nordmenn fått med seg, og en ny undersøkelse fra Norstat viser at det nå er flere nordmenn som er for kjernekraft i Norge enn som er imot.

Både EU og FN har nylig gjennomført omfattende livsløpsanalyser som viser at helsemessig er kjernekraft den tryggeste energikilden vi har og at avfallet kan trygt lagres i undergrunnen. I tillegg viser analysene at kjernekraft har de laveste utslippene av klimagasser og den laveste negative påvirkningen på natur og miljø. Disse vesentlige funnene kan ikke ignoreres. Norge er kjent for sin fantastiske natur, og den må vi søke å bevare, samtidig som vi skal gjøre vårt beste for å nå nullutslippsmålet. Der kan kjernekraft spille en sentral rolle, slik vårt naboland Sverige nå planlegger.

Fra et økonomisk ståsted, så viser våre analyser at et lite, modulært kjernekraftverk fra f.eks. GE Hitachi har vel så stort inntjeningspotensial som et lite oljefelt i Nordsjøen på 50 millioner fat olje, men med mye bedre forutsigbarhet. Utbyggingskostnadene er omtrent de samme, noe som gir spennende muligheter for kapitalsterke investeringsmiljøer. For forbrukerne, vil kjernekraft redusere behovet for utenlandskabler, noe som vil bidra til billigere og mer pålitelig strøm. For kommunene, så gir kjernekraft flest og best betalte jobber i tillegg til at jobbene er lokale og varer utover byggefasen. Slike små, modulære kraftverk kan vi ha på plass i Norge i løpet av 10 år om vi vil, helt uten statlige subsidier. Nå skal vi, i samarbeid med solide og langsiktige investorer, posisjonere selskapet for vekst i takt med videre kapitalisering av selskapet.

Vi hører ofte argumentet om at vi ikke trenger kjernekraft i Norge, men det er ikke riktig. Spørsmålet om «hvorfor vi skal ha det» må snus til å svare på «hvorfor vi ikke skal ha det». Det meste av energien vi bruker (60%) er i dag utenfor strømnettet (i hovedsak transport og oppvarming). Dette skal elektrifiseres samtidig som vi blir flere innbyggere og skal etablere kraftkrevende industri som hydrogenproduksjon, karbonfangst- og lagring, batterifabrikker med mer. Selv med omfattende energieffektivisering, strukturelle endringer og forbrukskutt estimerer DNV strømbehovet i 2050 til å være 65% større enn i dag.

Dersom denne økningen skal skje med variabel sol- og vindkraft, så må vi kunne eksportere og importere strøm avhengig av været. Det gjør oss avhengig av utenlandskabler til et Europa i energikrise, og som vil slite mye mer enn Norge med å nå sine nullutslippsmål. Dette  vil svekke forsyningssikkerheten på sikt. Flere utenlandskabler fører også til en utjevning av strømprisene mellom Norge og kontinentet, noe som betyr dyrere strøm og tap av arbeidsplasser. Dersom vi etablerer kjernekraft i Norge, så blir forsyningssikkerheten styrket og behovet for utenlandskabler reduseres. Det gir pålitelig strøm til overkommelig pris med minimale inngrep i vår verdifulle natur.

Når kjernekraft beviselig er den tryggeste energikilden med den laveste negative påvirkningen på klima, helse, natur og miljø, så er det ikke lenger noen gode argumenter for at vi ikke skal kunne finansiere bygge og drifte moderne, små, modulære kjernekraftreaktorer som kun krever plassen til en fotballstadion, men som gir strøm tilsvarende nesten 100 km² med vindkraft. For forbrukerne vil dette gi seg utslag i pålitelig strøm, lavere strømpriser og bevaring av verdifull urørt natur. Derfor har vi startet Norsk Kjernekraft AS.

Norsk Kjernekraft AS, Edvard Griegsvei 3c, 5059 Bergen, Norway