Norsk Kjernekraft blir medlem i Maritimt Forum Sør (MFS)

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon med 750 medlemmer som samler hele den norske maritime næringen, og representerer fellesinteressene til bedrifter som over tid har bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Maritimt Forum samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i næringen, og arbeider for saker som representerer fellesinteressene til den norske maritime klyngen. Maritimt Forum består av 8 regioner der Norsk Kjernekraft vil inngå i Maritimt Forum Sør (MFS), der vi er lokalt representert gjennom vårt kontor i Kristiansand. MFS er en viktig møteplass for hele den maritime næringen på Sørlandet, med rundt 80 medlemmer som representerer rederier, verft, havner, utstyrs- og tjenesteleverandører og utdanningsinstitusjoner samt det offentlige med kommuner og fylkeskommuner. MFS skal være en synlig aktør som påvirker beslutningstakere for å styrke maritim næring, samt være en relevant møteplass for den maritime verdikjeden i regionen. 

Norsk Kjernekraft ser på Maritimt Forum som et nettverk av internasjonalt svært kompetente, erfarne og anerkjente medlemmer. Gjennom medlemskapet i MFS ønsker vi å knytte kontakter, dele erfaringer og samarbeide for å bevare og videreutvikle norske maritime arbeidsplasser og bedrifter gjennom den grønne omstillingen. Vi er særlig interessert i samarbeid for å identifisere synergier i samspillet mellom kjernekraft og de fornybare energikildene, i omstillingen fra en fossil til en internasjonalt konkurransedyktig, fremtidsrettet og klimavennlig næring. 

Mer info om Maritimt Forum og Maritimt Forum Sør finnes her: 

https://www.maritimt-forum.no/

https://www.maritimt-forum.no/soer-hjem