NORSK KJERNEKRAFT GIR INNSPILL TIL KJERNEKRAFTUTVALG

Norsk Kjernekraft sin CEO, Jonny Hesthammer, har i dag sendt et brev til Energidepartementet ved Terje Aasland med innspill til den offentlige utredningen om kjernekraft som regjeringen har tatt initiativ til.

Brevet inneholder 19 punkter som Norsk Kjernekraft mener er sentralt å vurdere i forbindelse med utarbeidelse av mandat og utvalgets medlemmer. Brevet påpeker hvor viktig det er å sikre at utredningen får høy legitimitet og tillit hos det norske folk. 

Det oppfordres til åpenhet og mulighet for andre politiske partier å komme med innspill, samt at arbeidet ikke på noen som helst måte treneres. Det er også ønskelig med en innledende delrapport med et litteraturstudie som raskt sørger for at utvalgets medlemmer blir oppdatert på det som allerede finnes. Dernest kan det utarbeides en hovedrapport som vurderer hvordan kjernekraft kan passe inn i det norske kraftsystemet.

Utredningen bør gjenspeile bredden av berørte fag- og samfunnsområder og basere seg på oppdatert, anerkjent og dokumentert kunnskap.

CEO Jonny Hesthammer uttaler: «Det er positivt at regjeringen har besluttet å sette ned et utvalg for å vurdere kjernekraft som en del av den fremtidige norske energimiksen. Samtidig skal vi huske på at det faktisk er regjeringen som har vært proppen i systemet for å komme videre. De har stemt ned alle forslag om utredninger fra borgerlig side. I stedet for å støtte opp under forslagene fra H, FrP og KrF, vil de nå fremme sitt eget forslag om det samme, men hvor de alene skal styre utvalgets mandat og medlemmer.

Vi må nå sikre oss mot at dette blir et «valgtriks» ment utelukkende for å dempe konflikter innad i regjeringspartiene. Det vil være å lure egne tillitsvalgte. Løsningen ligger naturligvis i å etablere et mandat og velge medlemmer som er «spiselig» for alle parter. Da må det søkes objektivitet. Vårt brev er ment å bidra til det.»

Brevet er vedlagt denne pressemeldingen.