NORSK KJERNEKRAFT IVERKSETTER UTREDNING I ØYGARDEN

Norsk Kjernekraft AS har besluttet å igangsette arbeidet med konsekvensutredning av et tomteareal i Øygarden kommune i Vestland fylke for å vurdere muligheten for etablering av kjernekraftverk. Det gjøres ved at det utarbeides en rapport, «Melding om utredningsprogram», som sendes til Energidepartementet, ED. De vil i neste omgang sende meldingen ut på høring, og da vil kommune, innbyggere og industri kunne komme med sine kommentarer. Gitt aksept fra ED, vil meldingen og innspill legges til grunn for konsekvensutredning. 

Norsk Kjernekraft har tidligere vært i møter i Øygarden med kommuneadministrasjon og kommunepolitikere, samt holdt flere folkemøter.

Det aktuelle arealet er i tilknytning til Kollsnes industriområde. Tomten som er på 250 mål eies av grunneier og tidligere ordfører i Øygarden kommune, Rolv Svein Rougnø. Rognø har inngått intensjonsavtale med Norsk Kjernekraft og avtalen skisserer at tomten kan erverves til bruk for bygging av små modulære kjernekraftverk, såkalte SMR.

Tomten har plass til 5 stk SMR, hver på 300 MW størrelse. Det betyr at tomten har potensiale til en kraftproduksjon på hele 12,5 TWh, nærmere 10 % av Norges nåværende totale strømforbruk.

Norsk Kjernekraft har tidligere sendt inn melding om utredningsprogram for et næringsområde i Aure og Heim kommuner. En tilsvarende melding om utredningsprogram er i ferd med å ferdigstilles for Vardø kommune. Det forventes videre en rekke flere slike meldinger i løpet av året.

CEO i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer, sier: «Dette er nok en viktig milepæl. Det er svært mange kommuner som nå er positive til at det gjøres utredningsarbeid. På den måten kan det erverves konkret kunnskap som kan brukes som underlag for beslutninger om hvorvidt det i framtiden skal kunne bygges kjernekraft i kommunen. Dette skal naturligvis skje i samråd med både innbyggere og kommunepolitikere. Uten at disse er på lag, så blir det ikke noe kjernekraft i kommunen.»