NORSK KJERNEKRAFT SIGNERER SAMARBEIDSAVTALE OM DEPONERING AV RADIOAKTIVT AVFALL I DYPE BOREHULL  

Norsk Kjernekraft og et stort oljeserviceselskap har signert en samarbeidsavtale med hensikt om å utvikle et prosjekt som demonstrerer deponering av radioaktivt avfall dypt under bakken, med bruk av teknologi fra olje- og gassbransjen. Avtalen ble signert ved Den amerikanske ambassaden i Oslo.

Norsk Kjernekraft har som målsetning å utvikle, eie og drifte kjernekraftverk, fortrinnsvis små modulære reaktorer (SMR), for å produsere energi på en lønnsom og bærekraftig mate, og å skape økonomisk vekst i lokalsamfunnene omkring kraftverkene. Dette arbeidet omfatter å utvikle innovative løsninger for håndtering av radioaktivt avfall.

Norsk Kjernekraft ønsker å, i samarbeid med tredjeparter, utvikle og velge lokasjon for et fullskala demonstrasjonsanlegg for deponering av langlivet radioaktivt avfall i dype borehull, og på lengre sikt et faktisk deponi basert på samme teknologi.

Motivasjonen for dette er behovet for trygge, bærekraftige og effektive løsninger for langlivet radioaktivt avfall, både i Norge – hvor fire forskningsreaktorer har produsert langlivet radioaktivt avfall som må deponeres dypt under bakken – og internasjonalt.

Samarbeidsavtalen understreker synergiene mellom kompetansen som finnes i olje- og gassbransjen og Norsk Kjernekraft sin ekspertise innen håndtering av radioaktivt avfall.

Daglig leder i Norsk Kjernekraft, Jonny Hesthammer uttaler:

“Jeg er veldig fornøyd med denne avtalen, som viser den verdensledende kompetansen som finnes i Norge, når det gjelder avfallshåndtering. Vi tror at samarbeidsavtalen vil legge til rette for utviklingen av en ny, trygg og bærekraftig løsning for radioaktivt avfall, i tillegg til løsningene som allerede eksisterer, og åpne opp nye forretningsmuligheter for Norsk Kjernekraft og den norske energibransjen forøvrig.”

English:

NORSK KJERNEKRAFT SIGNS MOU ON DEEP BOREHOLE DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE 

Norsk Kjernekraft and a major oilfield services company have signed a memorandum of understanding (MoU) for the purpose of developing a project that demonstrates the disposal of radioactive waste deep underground, using technology from the oil and gas industry. The agreement was signed at the U.S Embassy in Oslo.

Norsk Kjernekraft is a company developing nuclear power projects, with the intent of owning and operating nuclear power plants (NPPs), preferably small modular reactors (SMRs), for commercial and sustainability purposes, as well as to facilitate economic growth in host regions. This work includes developing innovative solutions for radioactive waste.

Norsk Kjernekraft wishes to, in collaboration with third parties, develop and site a full-scale demonstration facility of deep-borehole disposal of long-lived radioactive waste and in the longer run an actual disposal facility using the same technology. 

This collaboration is motivated by the need for safe, sustainable and efficient solutions for long-lived radioactive waste, both in Norway – where four research reactors have produced long-lived radioactive waste that requires disposal deep underground – and globally. 

The collaboration highlights the synergy between capabilities in the oil and gas industry and Norsk Kjernekraft’s expertise in managing radioactive waste.

CEO Jonny Hesthammer at Norsk Kjernekraft states:

«I am very pleased to form this agreement which exemplifies the world-leading technical know-how available in Norway for waste management. We believe that this MoU will facilitate the creation of a new, safe and sustainable solution for radioactive waste in addition to those that already exist, and open up new business opportunities for Norsk Kjernekraft and the broader Norwegian energy sector.»